Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje www.zaisluisparduotuve.lt taisyklės:

Dėmesio! Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie el. parduotuvės, Jūs priimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis. Prekių išvaizda ir spalvos gali skirtis nuo iliustracijų.

Bendrosios nuostatos:

 • Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su zaisluisparduotuve.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu zaisluisparduotuve.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
 • Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie pakeitimus įsipareigoja informuoti Pirkėją registracijoje nurodytu el. paštu.
 • Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.

Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas:

 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.
 • zaisluisparduotuve.lt nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad zaisluisparduotuve.lt patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.
 • Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma zaisluisparduotuve.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės:

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes zaisluisparduotuve.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su zaisluisparduotuve.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui telefonu arba raštu (elektroniniu paštu), nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
 • Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
 • 2014 metais Lietuvoje įsigaliojo Vartotojų teisių direktyvos nuostatos. Daugiau informacijos rasite čia: http://vartotojuteises.lt/projektai/2014_naujos_vartotoju_perkanciu_nuotoliniu_budu_teises.

Pirkėjo įsipareigojimai:

 • Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
 • Pirkėjas, naudodamasis zaisluisparduotuve.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 • Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

Pardavėjo teisės:

 • Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.
 • Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
 • Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
 • Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
 • zaisluisparduotuve.lt turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.
 • zaisluisparduotuve.lt turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

Pardavėjo įsipareigojimai:

 • Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės zaisluisparduotuve.lt teikiamomis paslaugomis.
 • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
 • Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

 • Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į  zaisluisparduotuve.lt banko sąskaitą.
 • Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu.
 • Atsiskaitydamas banko pavedimu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes per 3(tris) darbo dienas, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
 • Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti pasinaudodamas jam tinkančiomis elektroninės bankininkystės sistemomis.

Prekių pristatymas:

 • Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas.
 • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytu terminu. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
 • Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 • Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
 • Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Pristatymas“ skyriuje.
 • Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.
 • Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai zaisluisparduotuve.lt turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
 • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių grąžinimas ir keitimas:

 • Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją.
 • Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą.
 • Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu, Panevėžys, Nemuno g. 2, darbo dienomis nuo 09.00 iki 18.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama naudojantis kurjerio paslaugomis, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis ir padengia siuntimo išlaidas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
 • Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Atsakomybė:

 • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 • Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
 • Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei zaisluisparduotuve.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

Privatumo politika:

 • Šios privatumo sąlygos (toliau - "sąlygos") nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau vadinama - "Mes") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - el. parduotuvė) pateiktus Pirkėjų (fizinių asmenų) (toliau vadinama - "Jūs") asmens duomenis.
 • Į el. parduotuvę pateiktus Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome laikydamiesi šių sąlygų, "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
 • Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris apsilanko ir perka Mūsų el. parduotuvėje, konstitucinę teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą el. parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

                    - apdorotume Jūsų pateiktus prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu - "prekės") užsakymus;

                    - išspręstume iškilusias problemas, susijusias su Jūsų pasirinktomis prekėmis;

                    - įvykdytume kitus savo įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimo sutarties vykdymu;

 • Kitu apibrėžtu tikslu (įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais) Jūsų duomenis Mes tvarkome tik gavę atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.
 • Šiose sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remdamiesi šių sąlygų 2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.
 • Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose sąlygose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalėsime tai padaryti.
 • Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės el. parduotuvėje. Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi el. parduotuve bei užtikrina, kad kiekvienąkart joje lankantis Jums nereikėtų į el. parduotuvę iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę.
 • Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius.
 • Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai Jūs į juos patenkate per Mūsų el. parduotuvėje esančias nuorodas arba per tuos tinklalapius patenkate į el. parduotuvę.
 • Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvieno aplankyto ne Mums priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.
 • Visus pranešimus ir (arba) pretenzijas, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, priimame elektroniniu paštu arba telefonu, o atsakymą Jums išsiųsime el. paštu arba atsakysime telefonu.
 • PATEIKDAMI SAVO ASMENS DUOMENIS Į EL. PARDUOTUVĘ, JŪS SUTINKATE, KAD JIE BŪTŲ TVARKOMI KAIP IŠDĖSTYTA ŠIOSE SĄLYGOSE.
 • Mes turime teisę iš dalies arba visiškai keisti šias sąlygas pranešdami apie tai Jums el. parduotuvėje.
 • Jei naudositės Mūsų el. parduotuve po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

Apsikeitimas informacija:

 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba skambina nurodytu formoje telefono numeriu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Dėmesio! Visus pranešimus bei klausimus, susijusius su elektronine parduotuve, mums rašykite adresu, nurodytu el. parduotuvės Meniu skiltyje "Kontaktai" arba skambinkite telefonu: 8 610 66 900. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.